สรุปรายงานแบบประเมินอาจารย์ผู้บรรยายสรุป ภาค 1/56

                                                                                                                                                   (ขอใช้แบบฟอร์มนี้แทนที่เคยส่งไป 17 มิถุนายน 2556)

 

สรุปรายงานแบบประเมินอาจารย์ผู้บรรยายสรุป ภาค 1/56

จังหวัด................................

 

 

        

            แบบสอบถาม

 

     วิชา

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

 

เพศ

อายุ

คณะ

ข้อที่ 1

ข้อที่ 2

ข้อที่ 3

ข้อที่ 4

ข้อที่ 5

ข้อที่ 6

ข้อที่ 7

ข้อที่ 8

ผลรวม

ชาย

หญิง

15-20 ปี

21-30 ปี

31-40 ปี

41 ปีขึ้นไป

นต.

บธ.

รศ.

สม.

Pre degree

ACC1101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACC2134

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APR2101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART1003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECO1003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECO1101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENG1001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENG2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIN2101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HPR1001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAW1001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAW1003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAW2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAW2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAW2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAW2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAW2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

          

         แบบสอบถาม

 

       วิชา

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

 

เพศ

อายุ

คณะ

ข้อที่ 1

ข้อที่ 2

ข้อที่ 3

ข้อที่ 4

ข้อที่ 5

ข้อที่ 6

ข้อที่ 7

ข้อที่ 8

ผลรวม

ชาย

หญิง

15-20 ปี

21-30 ปี

31-40 ปี

41 ปีขึ้นไป

นต.

บธ.

รศ.

สม.

Pre degree

LAW2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAW2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAW2032

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAW3001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAW3003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAW3004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAW3005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAW3006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAW3010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAW3038

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAW4002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAW4003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAW4004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAW4007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIS1001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIS1003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MCS1100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MCS1101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MCS1300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MCS1400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MCS2603

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

          

          แบบสอบถาม

 

        วิชา

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

 

เพศ

อายุ

คณะ

ข้อที่ 1

ข้อที่ 2

ข้อที่ 3

ข้อที่ 4

ข้อที่ 5

ข้อที่ 6

ข้อที่ 7

ข้อที่ 8

ผลรวม

ชาย

หญิง

15-20 ปี

21-30 ปี

31-40 ปี

41 ปีขึ้นไป

นต.

บธ.

รศ.

สม.

Pre degree

MCS3100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MCS3206

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MCS3208

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MCS4403

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MGT2101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MGT2201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MGT2202

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MGT3102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MGT3203

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MGT3301

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MGT3404

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MGT3405

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MGT4004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MGT4207

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MGT4208

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MKT2101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MTH1003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHI1003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POL1101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POL2102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POL2103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

          

           แบบสอบถาม

 

       วิชา

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

 

เพศ

อายุ

คณะ

ข้อที่ 1

ข้อที่ 2

ข้อที่ 3

ข้อที่ 4

ข้อที่ 5

ข้อที่ 6

ข้อที่ 7

ข้อที่ 8

ผลรวม

ชาย

หญิง

15-20 ปี

21-30 ปี

31-40 ปี

41 ปีขึ้นไป

นต.

บธ.

รศ.

สม.

Pre degree

POL2200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POL2300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POL3300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POL3313

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POL3316

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POL4100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POL4310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POL4348

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSY1001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOC1003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STA1003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STA2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THA1001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โทร. 02-310-8128 , 02-310-8131 ,02-310-8132
E-mail : asd@ru.ac.th

© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Please publish modules in offcanvas position.