หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2565

- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2565  NEW

- ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการจัดการหมววิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563 NEW

- การเทียบโอนหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2565 NEW (มีการปรับปรุงตามมติสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ในการประชุมครั้งที่ 11/2565 วาระที่ 5.9 เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2565)

กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โทร. 02-310-8128 , 02-310-8131 ,02-310-8132
E-mail : asd@ru.ac.th

© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Please publish modules in offcanvas position.