หน่วยงานภายใน


          กองบริการการศึกษาได้แยกจากกองแผนงานโดยดำเนินการขออนุมัติโครงการจัดตั้งกองบริการการศึกษาไว้ ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 6 (พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2534) และทบวงมหาวิทยาลัยได้อนุมัติการจัดตั้งกองบริการการศึกษาให้ตามหนังสือที่ ทม 0202/2445 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2533 และลงในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 108 ตอนที่ 145 วันที่ 20 สิงหาคม 2534 โดยแบ่งงานภายเป็น 4 งาน คือ

  • งานธุรการ
  • งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
  • งานพัฒนาอาจารย์
  • งานส่งเสริมการวิจัยและตำรา

โดยมีรายละเอียดในแต่ละงานดังต่อไปนี้

งานธุรการ
          หน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรกิจ เลขานุการกองฯ ให้บริการด้านธุรการกับหน่วยงานในสังกัดกองบริการ การศึกษา ประกอบไปด้วย งานสารบรรณ งานการเจ้าหน้าที่ งานการประชุม งานการเงิน งบประมาณ การบัญชีและพัสดุการพิมพ์และผลิตเอกสาร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆภายในกองฯ
          งานธุรการแบ่งงานภายในออกเป็น 4 หน่วย คือ
1. หน่วยสารบรรณ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
          - งานสารบรรณทั้งหมดให้กับทุกหน่วยงานในกองบริการการศึกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการวิจัย และรองอธิการบดีทั่วไป เช่น รับส่งหนังสือ การจัดทำทะเบียนเก็บ ค้นหา การดูแลรักษา และการโต้ตอบหนังสือราชการ
          - จัดทำบันทึกเพื่อการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

2. หน่วยงานเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
          - การสรรหาและบรรจุบุคคล
          - ดำเนินเกี่ยวกับตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
          - ดูแลรับผิดชอบบัญชี เวลาปฏิบัติราชการของบุคคล จัดทำสถิติผลงานความดีความชอบ
          - จัดทำแผนปฏิบัติประจำปี
          - ดูแลในเรื่องระเบียบวินัยของข้าราชการ เสนอขอบำเหน็จ บำนาญ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
          - จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและสัมมนา
          - ดูแลการปฏิบัติงานของนักการภารโรงและพนักงานขับรถยนต์

3. หน่วยการเงินและพัสดุ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
          - รับผิดชอบในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและพัสดุ และค่าตอบแทนต่างๆ
          - ควบคุมและจัดทำทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ของกองฯ
          - การจัดทำงบประมาณการเงิน และเงินสำรองจ่ายของกองฯ
          - ติดตามการใช้จ่ายตามแผนงานและโครงการต่างๆ
          - จัดซ่อมและบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ของกองฯ

4. หน่วยงานพิมพ์และผลิตเอกสาร มีหน้าที่เกี่ยวกับ
          - ผลิตเอกสารทั้งที่เป็นรูปของซองจดหมายและบันทึกการติดต่อการสื่อสาร
          - ผลิตเอกสารเพื่อใช้ประกอบการอบรมสัมมนา
          - ผลิตเอกสารเพื่อใช้ประกอบการขออนุมัติเปิดหลักสูตรกระบวนวิชาใหม่
          - ผลิตเอกสารเพื่อเผยแพร่ผลงานประเภทต่างๆ


งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
          งานพัฒนาหลักสูตรและการสอนมีฐานะเป็นหน่วยมาตรฐานกลางด้านหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ มีหน้าที่ตรวจ  สอบหลักสูตรและประสานงานเพื่อรักษามาตรฐานทางวิชาการของหลักสูตรให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยฯและทบวงฯกำหนด  ตลอดจนเป็นแหล่งข้อมูลกลางด้านหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน แบ่งออกเป็น 2 หน่วย คือ
1. หน่วยหลักสูตรอนุปริญญา - ปริญญาตรีต่อเนื่อง ปริญญาตรี ปริญญาโท มีหน้าที่เกี่ยวกับ
          - ตรวจสอบและประสานงานการเปิดหลักสูตรใหม่ การปรับปรุงหลักสูตรการเปิดและปิดกระบวนวิชา
          - ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่คณะมหาวิทยาลัยฯ ในการกำหนดนโยบายด้านหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานของทบวงฯ
          - ประสานงานการแจ้งหลักสูตรให้ทบวงฯ รับทราบ และติดตามการรับรองคุณวุฒิการศึกษา
          - ประสานงานการจัดทำเอกสารทางหลักสูตรหรือที่เกี่ยวกับวิชาการเพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นคู่มือและเพื่อเผยแพร่
          - เป็นแหล่งข้อมูลกลางด้านหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เพื่ออำนวยประโยชน์ในการพัฒนาหลักสูตรของคณะและของมหาวิทยาลัยฯ
          - ให้หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่และพัฒนางานวิชาการระดับ อุดมศึกษา
          - ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

2. หน่วยหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
          - ตรวจสอบและประสานงานการจัดทำหลักสูตร สาขาวิทยบริการ
          - ประสานงานการจัดทำคู่มือการศึกษาส่วนภูมิภาค
          - ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบ


งานพัฒนาอาจารย์
           งานพัฒนาอาจารย์ เป็นหน่วยงานในกองบริการการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเสริมสร้างให้อาจารย์มีทักษะและทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ  เพิ่มพูนความรู้ความสามารถของอาจารย์ในด้านทักษะการสอน  การเขียนตำรา การวัดและประเมินผลการสอน การผลิตและการใช้โสตทัศนูปกรณ์ในการเรียนการสอนระบบเปิด ตลอดจนให้บริการวิชาการด้านอื่นๆ  เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน                                                                                                                           

          งานพัฒนาอาจารย์  แบ่งออกเป็น ๒ หน่วย คือ

          ๑. หน่วยวิเคราะห์และประเมินผล มีหน้าที่

              -  ศึกษา รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน

              - ประเมินผลในโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

              - จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ

              - จัดทำ KPI Template แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ

              - รายงานแผนและผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ

              - จัดทำแผนต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

              - วิเคราะห์แผนและพัฒนาคุณภาพงาน

          ๒. หน่วยบริการด้านการสอนการพัฒนาและฝึกอบรม  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

             - จัดประชุมสัมมนาและฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในด้านเทคนิคการสอน  การเขียนข้อสอบ  การเขียนแผนการสอน การผลิตสื่อการสอน  การบรรยายผ่านสื่อการเรียนการสอนทางไกล

            - ประสานงานทุนพัฒนาอาจารย์ระดับปริญญาเอก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

           -  ประสานงานด้านทุนการศึกษา ๔๘ พรรษา สมเด็จพระเทพฯ (ระดับตรี โท เอก)


งานส่งเสริมการวิจัยและตำรา
          หน้าที่รับผิดชอบติดต่อประสานงานตรวจสอบ ติดตามผลคุณภาพตำรา รางวัลพัฒนาตำราและรางวัลตำราดีเด่น ตามระเบียบมหาวิทยาลัย การติดต่อขอลิขสิทธิ์การแปลจากต่างประเทศ ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อ การเรียนการสอนการประเมินประสิทธิ์ภาพตำราและสื่อการสอนเพื่อนำผลมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงสื่อและรูปแบบการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนการสอนส่วนภูมิภาคระดับปริญญาตรี

งานส่งเสริมการวิจัยและตำราแบ่งออกเป็น 2 หน่วย คือ
1. หน่วยพัฒนาสื่อสารการสอน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
          - ติดต่อประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพสื่อการสอน
          - ดำเนินการขออนุมัติรางวัลพัฒนาสื่อการสอนและรางวัลสื่อการสอนดีเด่น
          - ติดต่อขอลิขสิทธิ์การแปลหนังสือจากต่างประเทศ
          - ติดตามผลการแปลหนังสือและการตรวจสอบผลการแปลหนังสือ
          - ส่งเสริมและพัฒนาสื่อเสริมอื่นๆ ที่ใช้ประกอบการเรียนควบคู่กับตำรา เช่น เทปเสียง วิดีทัศน์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

2. หน่วยส่งเสริมการเรียนการสอนส่วนภูมิภาค ระดับปริญญาตรี มีหน้าที่เกี่ยวกับ
          - ติดต่อประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนในการกำหนดวันบรรยายสรุป ณ สาขาวิทยบริการ
          - จัดทำตารางบรรยายสรุป ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
          - จัดทำบันทึกขออนุมัติให้อาจารย์เดินทางไปบรรยายสรุป ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
          - ติดต่อประสานงานกับโรงแรมสำรองห้องพักสำหรับอาจารย์ที่เดินทางไป บรรยายสรุป ณ สาขาวิทยบริการฯ
          - ประสานงานกับบริษัทการบินไทย จำกัด หรือบริษัทตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบินในการสำรองที่นั่งสำหรับอาจารย์ ในการเดินทางไปบรรยาย  สรุป ณ สาขาวิทยบริการฯ
          - จัดทำแนวปฏิบัติการเดินทางไปบรรยายสรุป ณ สาขาวิทยบริการฯ
          - ประสานงานกับรองอธิการบดีฝ่ายสาขาวิทยบริการฯ และหัวหน้าสาขาวิทยบริการเกี่ยวกับการเรียนการสอนภูมิภาคระดับปริญญาตรี
          - ทำประกันชีวิตให้กับอาจารย์ที่เดินทางไปบรรยายสรุป ณ สาขาวิทยบริการฯและพนักงานขับรถ
          - จัดเตรียมเอกสารการยืมเงินทดรองจ่ายและเอกสารรายงานการเดินทางสำหรับอาจารย์ที่เดินทางไปบรรยายสรุปณ สาขาวิทยบริการฯ
          - ประสานงานกองคลังในการยืมเงินทดรองจ่ายและเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับอาจารย์ที่เดินทางไปบรรยายสรุปณ สาขาวิทยบริการฯ
          - จัดพนักงานขับรถสำหรับรับ - ส่ง อาจารย์ที่เดินทางไปบรรยายสรุป ณ สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดอุทัยธานี
          - จัดทำบันทึกขออนุมัติพนักงานขับรถรับ - ส่ง อาจารย์ที่เดินทางไปบรรยายสรุป ณ สาขาวิทยบริการฯ จังหวัด ปราจีนบุรี และจังหวัดอุทัยธานี
          - จัดทำแบบสำรวจผู้ใดสนใจเป็นผู้ประสานงานการสอบไล่ ที่ศูนย์สอบส่วนภูมิภาค
          - จัดทำแนวปฏิบัติการประสานงานการสอบไล่ที่ศูนย์สอบส่วนภูมิภาค
          - ประสานงานอาจารย์ผู้บรรยายสรุปส่วนภูมิภาคเกี่ยวกับกำหนดวันพิมพ์ข้อสอบ และวันส่งข้อสอบณ ศูนย์รับ - ส่งข้อสอบ

กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โทร. 02-310-8128 , 02-310-8131 ,02-310-8132
E-mail : asd@ru.ac.th

© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Please publish modules in offcanvas position.