ประวัติ

          กองบริการการศึกษาได้แยกจากกองแผนงานโดยดำเนินการขออนุมัติโครงการจัดตั้งกองบริการการศึกษาไว้ ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 6 (พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2534) และทบวงมหาวิทยาลัยได้อนุมัติการจัดตั้งกองบริการการศึกษาให้ตามหนังสือที่ ทม 0202/2445 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2533 และลงในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 108 ตอนที่ 145 วันที่ 20 สิงหาคม 2534โดยแบ่งงานภายเป็น 4 งาน คือ


         1. งานธุรการ
                  - หน่วยสารบรรณ
                  - หน่วยการเจ้าหน้าที่
                  - หน่วยการเงินและพัสดุ
                  - หน่วยพิมพ์และผลิตเอกสาร
 
         2. งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
                  - หน่วยหลักสูตรระดับอนุปริญญา , ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง , ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท
                  - หน่วยหลักสูตรระดับปริญญาตรี
                  - หน่วยหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ
                  - ***หน่วยหลักสูตรระดับปริญญาเอก
 
         3. งานพัฒนาอาจารย์
                  - หน่วยวิเคราะห์และประเมินผล
                  - หน่วยบริการด้านการสอนการพัฒนาและฝึกอบรม
                  - หน่วยประสานงานการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
 
         4. งานส่งเสริมการวิจัยและตำรา  
                  - หน่วยพัฒนาสื่อการสอน
                  - หน่วยส่งเสริมการเรียนการสอนส่วนภูมิภาค ระดับปริญญาตรี
 
         หมายเหตุ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย จัดตั้งกองบริการการศึกษา พ.ศ. 2534 ลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108 ตอนที่ 145 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2534 แบ่งส่วนราชการเป็นการภายใน
         ***หน่วยงานภายใน

กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โทร. 02-310-8128 , 02-310-8131 ,02-310-8132
E-mail : asd@ru.ac.th

© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Please publish modules in offcanvas position.