ประกันคุณภาพฯปริญญาเอก

    ประกอบด้วยส่วนต่างๆดังต่อไปนี้
 1.) ระบบการคัดเลือก/รับนักศึกษา ใช้ระบบคณะกรรมการซึ่งมีองค์ประกอบและหน้าที่ ในต่อไปนี้
    1.1 คณะกรรมการรับนักศึกษา ประกอบด้วย
    - คณะกรรมการอำนวยการหลัดสูตร 7 คน
    - ผู้แทนจากสาขาวิชาที่ผู้สมัครเข้าศึกษาสาขาวิชาละ 1 คน
    - ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย 1 คน
    - ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทั้งภาคเอกชนและภาครัฐภาคละ 2 คน
     
    1.2 หน้าที่ของคณะกรรมการ มีดังต่อไปนี้
    - พิจารณาประโยชน์/คุณค่าข้อเสนอวิทยานิพนธ์ที่มีต่อประเทศชาติ
    - พิจารณาความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
    - พิจารณาความพร้อมทางวิชาการของนักศึกษา
    - พิจารณาความพร้อมของบุคลากรในคณะวิชาที่จะทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย 1 คน
    - พิจารณาศักยภาพในการหาบุคลากรภายนอกเป็นกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่างน้อย 1 คน
    -รายงานผลให้อธิการบดี และสภามหาวิทยาลัยทราบ
     
    1.3 การรับนักศึกษา มีหลักพิจารณาดังต่อไปน ี้
    - ใบสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตของนักศึกษาซึ่งระบุคุณสมบัติของนักศึกษาพร้อมทั้งตำแหน่งหน้าที่การทำงาน ความสามารถพิเศษหรือผลงานทางวิชาการ
    - ข้อเสนอเบื้องต้นวิทยานิพนธ์ ผู้สมัครต้องทำข้อเสนอเบื้องต้นวิทยานิพนธ์ตามหัวข้อต่างๆที่กำหนดไว้เท่าที่สามารถกระทำได้
     
    1.4 ผลการตัดสิน มี 3 ประเภท
    - ไม่รับ
    - รับ เข้าหลักเกณฑ์ทุกประการ
    - รับโดยมีเงื่อนไขต้องปรับ/เสริมทางวิชาการ โดยให้ศึกษาเพิ่มในบางวิชาตามความเหมาะสมเพื่อให้มีความพร้อมทางด้านวิชาการในด้านที่ทำวิทยานิพนธ์
 
 2.) ระบบการจัดการการเรียนการสอน
    2.1 กระบวนการเรียนและการทำวิทยานิพนธ์
    - สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแบบ 1 จะมีคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์กำกับดูแล
    - สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือก/หรือสมัครเข้าเรียนตามหลักสูตรแบบ 2 ให้เข้าเรียนตามรายวิชาที่คณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรพิจารณาว่าเหมาะสมตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร์
     
    2.2 กิจกรรมทางวิชาการสำหรับนักศึกษา
    - ในระหว่างการศึกษาให้นักศึกษาเสนอผลการศึกษาของตนในการประชุมสัมมนาทางวิชาการตามที่โครงการดุษฎีบัณฑิตศึกษาจะจัดขึ้น อย่างน้อย 4 ครั้ง ตามที่ระบุไว้หลักสูตร์
 
3.) การสอบป้องกันวิทยาวิทยานิพนธ์
    ในการสอบป้องกันวิทยาวิทยานิพนธ์คณะกรรมการสอบป้องกันวิทยาวิทยานิพนธ์ แต่ละเรื่องจะประกอบด้วย
    - อาจารย์/นักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
    - ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระของวิทยานิพนธ์
    - อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
    - ผู้แทนคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เป็นสักขีพยาน
     
4.) กิจกรรมอื่นๆของหลักสูตร
    นักศึกษาอาจจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมอื่นที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาว่าเหมาะสมอาจจะต้องไปศึกษาดูงานเพิ่มเติมในประเทศหรือต่างประเทศในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ของตนตามที่คณะกรรมการของหลักสูตร พิจารณาดูว่าจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการทำวิทยานิพนธ์
     
5.) การปรับปรุงหลักสูตร
    คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะต้องดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศอย่างน้อยทุก 3 ปี

กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โทร. 02-310-8128 , 02-310-8131 ,02-310-8132
E-mail : asd@ru.ac.th

© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Please publish modules in offcanvas position.