ประกันคุณภาพภายใน


          การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ดำเนินการอย่างไม่เป็นทางการอยู่แล้วในคณะวิชาภาควิชาต่าง ๆ ของ มหาวิทยาลัย แต่เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีระบบและมีกลไกที่เหมาะสมสอดคล้อง ตามนโยบายของทบวงมหาวิทยาลัย
     
มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดให้มีการประกันคุณภาพภายในดังนี้

1. การควบคุมคุณภาพ

             1.1. มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการและเตรียมกำหนด เกณฑ์มาตรฐาน เพื่อการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา โดยครอบคลุมภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ 4 ประการ
             1.2. มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ เพื่อรับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
                    - คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
                    - คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะ
                    - คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะ
                    - คณะทำงานประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะ
                    - หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
          กลไกและหน่วยงานที่กล่าวนี้ ประกอบกันเป็นโครงสร้างหลักของระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปรากฏตามแผนภูมิดังนี้
   

โครงสร้างการบริหารการประกันคุณภาพทางวิชาการ

   

บทบาทและหน้าที่คณะกรรมการ

          1. คณะกรรมการประกันคุณภาพทางวิชาการ เป็นกลไกหลักในการกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ เปิดโอกาสให้คณะต่างๆ มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายในเรื่องนี้ และดำเนินการมาตรการวิธีการอย่างอิสระ จัดทำคู่มือการควบคุมคุณภาพของมหาวิทยาลัย จัดให้มีการเผยแพร่ระบบประกันคุณภาพการศึกษาและประกาศวันเริ่มใช้ กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและการติดตามผล
          2.คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณมีหน้าที่หลักในการกำหนดแนวทางและพัฒนาระบบที่เชื่อถือได้และอ้างอิงได้ทั่วไป 1 ระบบ ขั้นตอนการดำเนินการมาตรการวิธีการอย่างอิสระ ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพการของแต่ละคณะต่างกัน
          3. หน่วยประสานงานการประกันคุณภาพศึกษาระดับคณะ มีหน้าที่ดำเนินการในทางปฏิบัติในการประกันคุณภาพศึกษาด้วยความร่วมมือและประสานงานกับระบบงานต่างๆ ที่มีอยู่แล้วในระดับคณะวิชาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นกลไกส่วนหนึ่งในการตรวจสอบและติดตามผลไปพร้อมๆ กัน
          4. หน่วยประกันคุณภาพการศึกษาเป็นหน่วยจัดตั้งขึ้นภายในโดยให้บุคลากรในสังกัดหน่วยงานของมหาวิทยาลัยและงบประมาณที่มีอยู่เดิมในอนาคตจะต้องมีการจัดสรรอัตรากำลังและโครงสร้างการดำเนินการเป็นเฉพาะเพื่อ ให้การประกันคุณภาพการศึกษาดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพในการประสานงานด้านการควบคุมคุณภาพ  การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ

  

2. การตรวจสอบคุณภาพ

          2.1. ให้คณะรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆเพื่อให้การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
         2.2. พัฒนาระบบและเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรในคณะวิชาต่างๆของมหาวิทยาลัยเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายความเป็นเลิศทางวิชาการ
     

3. การประกันคุณภาพภายใน

         3.1. ให้มีการประเมินผลการทำงานของบุคลากรตามมาตรฐาน ภารกิจที่มหาวิทยาลัยกำหนด
         3.2. ให้มีกระบวนการติดตามตรวจสอบคุณภาพของนักศึกษาขณะกำลังทำการศึกษา (ก่อนและหลังสำเร็จการศึกษา)
         3.3. ให้มีการจัดทำคู่มือคุณภาพ คู่มือปฏิบัติวิธีการทำงาน และเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อใช้ในการประเมินผลและการประกันคุณภาพการศึกษา
         3.4. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมิน  
         3.5. จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยประเมินผลและสรุปผลตลอดจนป้อนข้อมูลย้อนกลับสู่ผู้บริหารและคณะเพื่อให้เห็นจุดอ่อนจุดแข็ง
         3.6. เพื่อปรับคุณภาพทางการศึกษา
     
รูปแบบของการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
         1. มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้คณะทุกคณะมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายในการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระบบปริญญาตรีและระดับปริญญาโท โดยดำเนินการมาตรการวิธีการอย่างอิสระ ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพของแต่ละคณะแตกต่างกัน
         2. คณะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นชุดหนึ่งเพื่อดำเนินการจัดทำรายงานรวบร่วมข้อมูล ตามภาระงานหนักของคณะโดยใช้รูปแบบตัดสินคุณภาพการศึกษา เข้าองค์ประกอบ ดังนี้

ภาระงานหลัก
รูรูปแบบองค์ประกอบการประกันคุณภาพ
 1. การผลิตบัณฑิต  1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ นโยบาย
 2. การวิจัย  2. การจัดการการเรียนการสอน
 3. การบริการทางวิชาการ
 3. การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
 4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  4. การวิจัย
 5. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม  5. การบริการทางวิชาการ
   6. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
   7. การบริการจัดการ
   8. การเงินและงบประมาณ
   9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

 

4. การประกันคุณภาพภายนอก

          การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการดำเนินงานของทบวงมหาวิทยาลัยทีจะให้มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ เพื่อให้เป็นที่เชื่อถือยอมรับในสังคม และจะสามารถตรวจสอบจากภายนอกได้ โดยการสร้างองค์กรรับผิดชอบในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ พร้อมทั้งมีมาตรการในการพิจารณาตัดสินตามเกณฑ์ ที่ทบวงมหาวิทยาลัยกำหนด

กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โทร. 02-310-8128 , 02-310-8131 ,02-310-8132
E-mail : asd@ru.ac.th

© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Please publish modules in offcanvas position.