งานส่งเสริมวิจัย และตำรา

     

งานส่งเสริมวิจัยและตำรา
   

ชื่อ-นามสกุล
:
นางสาวกมลทิพย์  มิตตะสิทธินันท์
ตำแหน่ง
:
หัวหน้างานส่งเสริมวิจัยและตำรา
วุฒิการศึกษา
:
ปริญญาโท
ชื่อ-นามสกุล
:
นางจุไรรัตน์  พงษ์ไพโรจน์
ตำแหน่ง
:
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา
:
ปริญญาโท
ชื่อ-นามสกุล
:
นางสาวเสาวนีย์   เดือนเด่น
ตำแหน่ง
:
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา
:
ปริญญาโท
ชื่อ-นามสกุล
:
นางสาวอาระยา   สายยิ้ม
ตำแหน่ง
:
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา
:
ปริญญาตรี
ชื่อ-นามสกุล
:
นายจิระพงษ์  ชูศรี
ตำแหน่ง
:
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา
:
ปริญญาตรี

กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โทร. 02-310-8128 , 02-310-8131 ,02-310-8132
E-mail : asd@ru.ac.th

© 2017 All Rights Reserved. Designed By IT Dept.

Please publish modules in offcanvas position.