งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน

     

งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน

นางสาววิไล  กมลเดชเดชา
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน

 

หน่วยมาตรฐานงานหลักสูตร
นางสาววรรณภา  ภูนุช นายวิรัตน์  ชำนาญกิจ นางสาวเสาวนีย์  เดือนเด่น นางสาวอรอนงค์  ทองเฉลิม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 

หน่วยประสานงานด้านเอกสาร
นางพัสตราภรณ์  พุทธิพงษ์ นายยุทธนา  หงษ์แก้ว นายโรจนศักดิ  แสงธศิริวิไล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โทร. 02-310-8128 , 02-310-8131 ,02-310-8132
E-mail : asd@ru.ac.th

© 2017 All Rights Reserved. Designed By IT Dept.

Please publish modules in offcanvas position.