งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน

     

งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
     

ชื่อ-นามสกุล
:
นางสาววิไล  กมลเดชเดชา
ตำแหน่ง
:
รักษาราชการแทน                                        หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
วุฒิการศึกษา
:
ปริญญาโท
ชื่อ-นามสกุล
:
นางสาววรรณภา  ภูนุช
ตำแหน่ง
:
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  
วุฒิการศึกษา
:
ปริญญาโท
ชื่อ-นามสกุล
:
 นางพัสตราภรณ์  พุทธิพงษ์
ตำแหน่ง
:
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
วุฒิการศึกษา
:
  ปริญญาโท

ชื่อ-นามสกุล
:
 นายวิรัตน์     ชำนาญกิจ
ตำแหน่ง
:
 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา
:
 ปริญญาโท
ชื่อ-นามสกุล
:
 นายยุทธนา  หงษ์แก้ว
ตำแหน่ง
:
 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา
:
 ปริญญาโท
 
                  ชื่อ-นามสกุล
:
 นายโรจนศักดิ แสงศิริวิไล
ตำแหน่ง
:
 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา
:
 ปริญญาโท
                  ชื่อ-นามสกุล
:
 นางสาวอรอนงค์  ทองเฉลิม
ตำแหน่ง
:
 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา
:
 ปริญญาโท

กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โทร. 02-310-8128 , 02-310-8131 ,02-310-8132
E-mail : asd@ru.ac.th

© 2017 All Rights Reserved. Designed By IT Dept.

Please publish modules in offcanvas position.