งานธุรการ

     

งานธุรการ
      

ชื่อ-นามสกุล
:
 นางสาวพูลทรัพย์  ใบประเสริฐ
ตำแหน่ง
:
รักษาราชการแทน หัวหน้างานธุรการ
วุฒิการศึกษา
:
ปริญญาโท
ชื่อ-นามสกุล
:
นางสุมิตรา  คำดี
ตำแหน่ง
:
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา
:
ปริญญาตรี

 

ชื่อ-นามสกุล
:
นางสาวธนิดา   ซ่อนกลิ่น
ตำแหน่ง
:
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา
:
ปริญญาโท

 

ชื่อ-นามสกุล
:
นางสาวกรรณิกา  พิจจ๊ะ
ตำแหน่ง
:
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา
:
ปริญญาตรี

 

 

 

ชื่อ-นามสกุล
:
นางสาวภัทราวดี  ขุนทอง
ตำแหน่ง
:
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา
:
ปริญญาตรี

ชื่อ-นามสกุล
:
นางสาวธนิตา  บินหะยีอับดุลรามัน
ตำแหน่ง
:
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
วุฒิการศึกษา
:
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ชื่อ-นามสกุล
:
นางธัญธร  โคตะนนท์
ตำแหน่ง
:
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
วุฒิการศึกษา
:
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ชื่อ-นามสกุล
:
 นายสัตยา  ทับชู
ตำแหน่ง
:
พนักงานขับรถยนต์
วุฒิการศึกษา
:
 มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โทร. 02-310-8128 , 02-310-8131 ,02-310-8132
E-mail : asd@ru.ac.th

© 2017 All Rights Reserved. Designed By IT Dept.

Please publish modules in offcanvas position.