Get Adobe Flash player

   


 • โครงการอบรมของกองบริการการศึกษา
            1. โครงการอบรมพัฒนาอาจารย์ เกี่ยวกับทักษธด้านสื่อการสอน เรื่อง "เขียนตำราเรียน ม.ร. อย่างไรให้น่าอ่าน"   ในวันที่ 27 สิงคมคม 2558 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้อง 1303 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
            2. โครงการการประชุมทางวิชาการ เรื่อง "การจัดการเรียนการสอน ที่เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์" ในวันที่ 28 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ ห้องประมวลกุลมาศย์ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
            3. โครงการประชุมคณาจารย์ เพื่อรับทราบนโยบายของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 8 กันยายน 2558 เวลา 13.00 น. ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
            4. โครงการประชุมทางวิชาการ เรื่อง "เทคนิคการสอนตามผลการเรียนรู้ 5 ด้านระดับรายวิชา" ในวันที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ ห้องประมวลกุลมาตย์ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
            5. โครงการประชุมทางวิชาการ เรื่อง "วิชาการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 5 ด้านของ TQF" ในวันที 14 กันยายน 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประมวลกุลมาตย์ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
 • ขอเชิญชวนบุคลากร ทำวิจัยสถาบัน
  ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยของสำนักงานอธิการบดี ได้มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทำวิจัยสถาบัน เพื่อพัฒนาตนเอง และพัฒนางานในหน้าที่ โดยคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย ได้จัดสรรทุนอุดหนุนการทำวิจัยตามระเบียบการวิจัยของมหาวิทยาลัย ซึ่งผลงานวิจัยนี้ จะมีประโยชน์แก่บุคลากรดังนี้
  1. เพื่อใช้ในการพัฒนางานในหน้าที่ให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  2. ผลงานวิจัยสามารถนำมาใช้ประกอบการขอผลงานเพื่อเลื่อนระดับให้สูงขึ้น
  3. งานวิจัยช่วยในการตรวจประกันคุณภาพ ในองค์ประกอบที่ 11.3
  คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย จึงขอเชิญชวนให้บุคลากรทำการวิจัยสถาบัน โดยเสนอหัวข้อวิจัย พร้อมเค้าโครงวิจัย ไปยังประธานกรรมการดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดี เพื่อพิจารณา หลังจากนั้น คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยจะแจ้งให้ผู้ขอทุน นำเสนอเค้าโครงวิจัยด้วยตนเองต่อไป
  ผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย กองบริการการศึกษา

งานภายในกองบริการการศึกษา

Download เอกสาร / แบบฟอร์ม

ตารางบรรยายสรุป

ภาพกิจกรรม กองบริการการศึกษา