หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาจิตวิทยา
(จิตวิทยาสังคม)

 

โครงสร้างหลักสูตร

1.     หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                               45               หน่วยกิต

2.     หมวดวิชาเฉพาะ                                                      93               หน่วยกิต

        2.1   วิชาพื้นฐานทางจิตวิทยา                                    33               หน่วยกิต

        2.2   วิชาเอกบังคับ                                                  30               หน่วยกิต  

        2.3   วิชาเอกเลือก                                                    12               หน่วยกิต

        2.4   วิชาโท                                                            18               หน่วยกิต

3.     หมวดวิชาเลือกเสรี                                                     6                หน่วยกิต

                                                              รวม                  144                           หน่วยกิต

1.    หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                       45              หน่วยกิต

        RU 100 ความรู้คู่คุณธรรม (บังคับไม่นับหน่วยกิต)

        1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                         9              หน่วยกิต

          EC 103    เศรษฐศาสตร์ทั่วไป                                                      3           หน่วยกิต

          LW 104    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป                                          3    หน่วยกิต

เลือกเรียน

 1 กระบวนวิชา

 
          PS  103   รัฐศาสตร์ทั่วไป              

          PS  110   การเมืองการปกครองไทย                                                             3    หน่วยกิต

          SO 103   สังคมวิทยาและมนุษยวิทยาเบื้องต้น

        1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                     9               หน่วยกิต 

เลือกเรียน 1 กระบวนวิชา                            2     หน่วยกิต

 
         AR 103   ศิลปวิจักษณ์                                                                           

          MU103    คนตรีวัจักษณ์

          HE 105   อนามัยส่วนบุคคลและชุมชน                                                      2    หน่วยกิต

          IS   103   การใช้ห้องสมุด                                                                       1    หน่วยกิต

          PC 103   จิตวิทยาทั่วไป                                                                          3    หน่วยกิต

          PE  273   เกมส์เบ็ดเตล็ด                                                                          3    หน่วยกิต


      1.3  กลุ่มวิชาภาษา                                          12           หน่วยกิต

          EN 201   การอ่านเอาความ                                                                      3    หน่วยกิต

          ………..  ภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา(ภาษาเดียวกัน)                                     6    หน่วยกิต

          TH 103   การเตรียมเพื่อพูดและเขียน                                                        3    หน่วยกิต

      1.4  คณิต-วิทยาศาสตร์                                      15              หน่วยกิต

          BI  103   ชีววิทยาเบื้องต้น                                                                      3    หน่วยกิต

          IT   105   ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                        3    หน่วยกิต

          MA 103   คณิตศาสตร์พื้นฐาน                                                                  3    หน่วยกิต

          ST  203   หลักสถิติ                                                                                3    หน่วยกิต

เลือกเรียน 1 กระบวนวิชา                           3    หน่วยกิต

 
          CM 103   เคมีเบื้องต้น                   

          PH 103   ฟิสิกส์เบื้องต้น                                                                        

          SC 103   วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

2.    หมวดวิชาเฉพาะ                                 93                            หน่วยกิต

      2.1  วิชาพื้นฐานทางจิตวิทยา                            33              หน่วยกิต

          PC 205   จิตวิทยาการรับรู้และการจูงใจ                                                     3    หน่วยกิต

          PC 207   จิตวิทยาการเรียนรู้                                                                    3    หน่วยกิต

          PC 208   การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางจิตวิทยาเบื้องต้น                                3    หน่วยกิต

          PC 209   จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว                                  3           หน่วยกิต

          PC 243   สรีรจิตวิทยา                                                                            3    หน่วยกิต

          PC 260   ทฤษฎีพลวัตกลุ่ม                                                                      2    หน่วยกิต

          PC 263   จิตวิทยาสังคมเบื้องต้น                                                               3    หน่วยกิต

          PC 268   การฝึกพลวัตกลุ่ม  (PR : PC260)                                               1    หน่วยกิต

          PC 290   จิตวิทยาพัฒนาการ                                                                    3    หน่วยกิต

          PC 303   การทดสอบทางจิตวิทยา  (PR : PC208 , PC290)                         3    หน่วยกิต

          PC 308   วิธีวิจัยทางจิตวิทยา (PR : PC208)                                               3    หน่วยกิต

          PC 313   จิตวิทยาการทดลองเบื้องต้น (PR : PC207 , PC208 , PC290)       3    หน่วยกิต

      2.2  วิชาเอกบังคับ                                        30              หน่วยกิต

          PC 264   เจตคติและความคิดเห็น  (PR : PC263)                                       3    หน่วยกิต

          PC 266   จิตวิทยาสิ่งแวดล้อม  (PR : PC263)                                            3    หน่วยกิต

          PC 360   จิตวิทยาความแตกต่าง  (PR : PC263)                                         3    หน่วยกิต

          PC 363   จิตวิทยาสังคมชั้นสูง  (PR : PC263)                                           3    หน่วยกิต

          PC 365   วิธีการศึกษาทางจิตวิทยาสังคม  (PR : PC308,PC313,PC363)       3    หน่วยกิต       
PC 460  
ระบบและทฤษฎีทางจิตวิทยา  (PR : PC207,PC313)                    3    หน่วยกิต
PC 464  
การวิจัยส่วนบุคคลทางจิตวิทยาสังคม  (PR : PC365)                     3    หน่วยกิต

          PC 465   สัมมนาทางจิตวิทยาสังคม  (PR : PC308,PC365,PC464)             2    หน่วยกิต

          PC 469   การฝึกภาคปฏิบัติทางจิตวิทยาสังคม                                             6    หน่วยกิต

 

      2.3  วิชาเอกเลือก                                        

          ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากกลุ่มวิชาเพียงกลุ่มเดียวจากกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้

2.3.1            กลุ่มวิชาจิตวิทยาในหน่วยงานอุตสาหกรรมและองค์การ

PC 269   พฤติกรรมผู้นำ                                                                3    หน่วยกิต

PC 280   จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเบื้องต้น                           3    หน่วยกิต

PC 281   จิตวิทยาการจัดการและบุคลากร                                         3    หน่วยกิต

PC 282   เจตคติและความพอใจในการทำงาน                                   3    หน่วยกิต

PC 383   จิตวิทยาการสื่อสารและการชักจูง                                       3    หน่วยกิต

PC 385   จิตวิทยาการทำงาน                                                          3    หน่วยกิต

PC 386   จิตวิทยาการตลาดและผู้บริโภค                                          3    หน่วยกิต

PC 387   แรงจูงใจและขวัญในการทำงาน                                        3    หน่วยกิต

PC 408   คอมพิวเตอร์สำหรับนักจิตวิทยา                                         3    หน่วยกิต

PC 424   การพัฒนาอาชีพในองค์การ                                              3    หน่วยกิต

2.3.2             กลุ่มวิชาจิตวิทยาการสังคมสงเคราะห์

PC 274   จิตวิทยาการสังคมสงเคราะห์                                             3    หน่วยกิต

PC 324   ทักษะการสัมภาษณ์                                                         3    หน่วยกิต

PC 356   จิตวิทยาเด็กด้อยโอกาส                                                     3    หน่วยกิต

PC 377   จิตวิทยาเด็กประพฤติผิด                                                    3    หน่วยกิต

PC 378   จิตวิทยาอาชญากรรม                                                        3    หน่วยกิต

PC 379   จิตวิทยาสตรี                                                                   3    หน่วยกิต

PC 408   คอมพิวเตอร์สำหรับนักจิตวิทยา                                         3    หน่วยกิต

PC 426   การปรับพฤติกรรม                                                           3    หน่วยกิต

PC 440   จิตวิทยาครอบครัวและสังคม                                 3           หน่วยกิต


      2.4  วิชาโท                                                18              หน่วยกิต

               นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาโทได้ตามสาขาวิชาที่ตนสนใจ

 

3.    หมวดวิชาเลือกเสรี                                                  6                หน่วยกิต

               นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

       

 

 


Copyright © 2003
Allright Reserved.Ramkhamhaeng University.
best viewed with Microsoft Internet Explorer 4 or Higher on 800x600 pixel