งานส่งเสริมวิจัย และตำรา

 
ชื่อ-นามสกุล
:
นางสาวกมลทิพย์  มิตตะสิทธินันท์
ตำแหน่ง
:
หัวหน้างานส่งเสริมวิจัยและตำรา
วุฒิการศึกษา
:
ปริญญาโท

.....................................................................................................................................................................

ชื่อ-นามสกุล
:
นางจุไรรัตน์  พงษ์ไพโรจน์
ตำแหน่ง
:
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา
:
ปริญญาโท

.....................................................................................................................................................................

ชื่อ-นามสกุล
:
นางสาวเสาวนีย์   เดือนเด่น
ตำแหน่ง
:
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา
:
ปริญญาโท

.....................................................................................................................................................................

ชื่อ-นามสกุล
:
นางสาวอาระยา   สายยิ้ม
ตำแหน่ง
:
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา
:
ปริญญาตรี

.....................................................................................................................................................................