กองบริการการศึกษา

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ข่าวประชาสัมพันธ์กองบริการการศึกษา

ขอเชิญชวนบุคลากร ทำวิจัยสถาบัน

 • ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยของสำนักงานอธิการบดี ได้มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทำวิจัยสถาบัน เพื่อพัฒนาตนเอง และพัฒนางานในหน้าที่ โดยคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย ได้จัดสรรทุนอุดหนุนการทำวิจัยตามระเบียบการวิจัยของมหาวิทยาลัย ซึ่งผลงานวิจัยนี้ จะมีประโยชน์แก่บุคลากรดังนี้
  1. เพื่อใช้ในการพัฒนางานในหน้าที่ให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  2. ผลงานวิจัยสามารถนำมาใช้ประกอบการขอผลงานเพื่อเลื่อนระดับให้สูงขึ้น
  3. งานวิจัยช่วยในการตรวจประกันคุณภาพ ในองค์ประกอบที่ 11.3
  คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย จึงขอเชิญชวนให้บุคลากรทำการวิจัยสถาบัน โดยเสนอหัวข้อวิจัย พร้อมเค้าโครงวิจัย ไปยังประธานกรรมการดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดี เพื่อพิจารณา หลังจากนั้น คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยจะแจ้งให้ผู้ขอทุน นำเสนอเค้าโครงวิจัยด้วยตนเองต่อไป
  ผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย กองบริการการศึกษา

งานภายในกองบริการการศึกษา

DOWNLOAD เอกสาร / แบบฟอร์ม

งานส่งเสริมวิจัยและตำรา

กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โทร. 02-310-8128 , 02-310-8131 ,02-310-8132
E-mail : asd@ru.ac.th

© 2017 All Rights Reserved. Designed By IT Dept.

Please publish modules in offcanvas position.